PL EN

Aktualności

Konkurs na zajezdnię tramwajową we Wrocławiu


Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław

przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział we Wrocławiu

Rynek Ratusz 25, 50-101 Wrocław, ogłasza

konkurs architektoniczny na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi.

Organizator

Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław

przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział we Wrocławiu

Rynek Ratusz 25, 50-101 Wrocław

Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi. Zaproponowane rozwiązania części realizacyjnej Konkursu powinny mieścić się w zakładanym budżecie i w najkorzystniejszy sposób realizować przekazane przez Organizatora wytyczne funkcjonalno-użytkowe. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszych pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi zakończonego wyłonieniem laureatów Konkursu. Zadaniem Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi, która będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu udostępnionym na

http://www.wi.wroc.pl/.

Kryteria oceny prac konkursowych

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

a) atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektoniczno-funkcjonalnych – wartość max. 70 pkt.

b) ekonomika przyjętych rozwiązań, w odniesieniu do kosztów realizacji i kosztów użytkowania - wartość max. 30 pkt.

Łączna ocena pracy przy maksymalnych wartościach we wszystkich kryteriach może wynosić 100 pkt. Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów oraz spełnienia, co do zasady istotnych wymogów Regulaminu. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób całościowy, zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami Regulaminu. Podczas obrad zostanie sporządzony protokół z opisem czynności Sądu Konkursowego wraz z uzasadnieniem wyboru prac i ich rankingiem.

Terminarz Konkursu:

14.10.2019 przekazanie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

20.11.2019 do godziny 12:00 termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału

31.01.2020 wyniki kwalifikacji

20.04.2020 do godziny 13:00 termin składania prac konkursowych

Adres składania wniosków i prac konkursowych

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław

(5 piętro, pokój nr 3 – sekretariat)

Nagrody

I Nagroda — kwota pieniężna w wysokości 45 000 PLN brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie Dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II Nagroda — kwota pieniężna w wysokości 35 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł)

III Nagroda — kwota pieniężna w wysokości 25 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł)

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie trzech wyróżnień.

Łączna kwota przeznaczona przez Organizatora na te wyróżnienia wynosi 35 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł)

Sąd Konkursowy

1) Kazimierz Łatak - Przewodniczący (architekt O/SARP)

2) Marcin Dziewoński - Sędzia referent (architekt O/SARP)

3) Bogusław Wowrzeczka - Sędzia SARP (architekt O/SARP)

4) Anna Sroczyńska - przedstawiciel Zamawiającego

5) Krzysztof Balawajder- przedstawiciel Zamawiającego

6) Piotr Fokczyński - przedstawiciel Zamawiającego

zastępcy sędziów

1) Andrzej Poniewierka (architekt O/SARP)- zastępca Sędziego Konkursowego

2) Dariusz Mastalerz – przedstawiciel Zamawiającego

Sekretarz Konkursu - Sylwia Sikora

Materiały konkursowe

pod linkiem:

http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi/p_53_2019k/index.html

Strona zamawiającego

http://www.wi.wroc.pl/

Zmiana do Regulaminu z 31.10.2019


Odpowiedzi na pytania z dn. 6.11.2019