PL EN

Aktualności

Konkurs Mieszkanie Plus - ul. Zatorska i Odolanowska we Wrocławiu

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we WrocławiuPolski Fundusz Rozwoju Nieruchomości S.A. przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocław zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu prowadzonego w ramach programu Mieszkanie Plus.


O KONKURSIE

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z garażami w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu. Program funkcjonalny inwestycji obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji usług w kondygnacji parteru oraz jako samodzielnych obiektów usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą. Teren opracowania konkursowego obejmuje obszar objęty obowiązującym planem miejscowym przyjętym Uchwałą NR XVIII/516/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na osiedlu Zakrzów VII we Wrocławiu.


Obszar opracowania konkursowego składa się z części realizacyjnej (Zakres Inwestycji: Teren 1, Teren 2, Teren 3) oraz z części studialnej (działki nie będące własnością Inwestorów a powiązane przestrzennie i funkcjonalnie z terenem Inwestycji opisano jako Teren 4).


Teren 1 stanowi własność MDR Wrocław Zatorska-Odolanowska Sp. z o.o. (Spółka celowa PFRN), Teren 2 oraz Teren 3 to nieruchomości Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Tereny te jako składowe Zakresu Inwestycji, będące przedmiotem jednego, wspólnego opracowania konkursowego stanowią odrębne nieruchomości, których realizacja będzie przebiegać niezależnie. Prace Konkursowe powinny umożliwiać niezależny przebieg ich realizacji.


Jednym z celów konkursu jest wypracowanie wytycznych do zmiany ww. MPZP, w związku z czym Uczestnicy konkursu powinni zaproponować nowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne dla terenu opracowania konkursowego ale zgodne z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia za wyjątkiem Terenu 1 Etap I oraz ewentualnie Terenu 3.


Architekci mają do dyspozycji w przypadku:

Terenu 1 obszar o powierzchni 123 297 m2. Przewiduje się, że może tam powstać nie mniej niż 58 998 m2 PUM oraz 3 844 m2 PUU.

Terenu 2 obszar o powierzchni 115 987 m2. Przewiduje się, że może tam powstać nie mniej niż 46 557 m2 PUM+PUU.

Terenu 3 obszar o powierzchni 13 340 m2.


Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji lub najlepszych koncepcji pod względem rozwiązań przestrzennych (urbanistycznych) i architektonicznych na zadanym terenie i skierowanie jej lub ich do realizacji.


Zakres Inwestycji i opracowania Konkursowego oznaczono na Załączniku nr 11 do Regulaminu natomiast szczegółowe wytyczne urbanistyczne i architektoniczne do Konkursu zwierają Załączniki nr 10a i 10b do Regulaminu.


Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszym będzie prekwalifikacja kandydatów, która kończy się 18 listopada 2019 r.


Do kolejnego etapu Konkursu Sąd Konkursowy wyznaczy od 4 do 6 uczestników.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 23 marca 2020 r.

W Sądzie Konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele Miasta Wrocław oraz niezależni architekci wskazani przez SARP Oddział Wrocław.


TERMINY:

1. Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie Internetowej Konkursu do dnia 04.11.2019r.

2. Składanie zgłoszeń do Konkursu przez zarejestrowanych – do dnia 08.11.2019 r.

3. Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu – do dnia 18.11.2019 r.

4. Spotkania warsztatowe 1 z Uczestnikami Konkursu – 09.01.2020 r. oraz 10.01.2020 r.

4. Spotkania warsztatowe 2 z Uczestnikami Konkursu – 17.02.2020 r. oraz 18.02.2020 r.

5. Składanie prac konkursowych przez Uczestników – dnia 27.03.2020 r.

6. Prezentacja prac konkursowych przez Uczestników Konkursu – dnia 30.03.2020 r. oraz 31.03.2020 r.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu – dnia 03.04.2020 r.


Informacje o Konkursie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na Platformie Internetowej Konkursu: https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursZatorska/


Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: konkursZatorska@npfr.pl